X
ⴰⵙⵏⴼⴰ ⵓⴳⵍⴰⴼⵉ ⵉⵙⴱⵓⴷ ⴰⴳⴽⵉⵍ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⴰ ⴱⵍⴰⵏⴰ ⴰⵡⴰⵔ-ⵉⵏ ⵉⵎⴰⵥⵉⵖⵏ ⴰⵎⴳⴰⵔⵉⴱ

ⴰⵙⵏⴼⴰ ⵎⵓⵍ-ⴱⵓⴷ ⵓⴳⵍⴰⴼⵉ ⵉⵙⴱⵓⴷ ⴰⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⵓⴼ ⵉⵎⴰⵥⵉⵖⵏ ⴰⵎⴳⴰⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵉⵝⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵏ. ⴳ ⴰⵡⴰⵏ ⴰ, ⵢⴰⵠⴳⴰ ⵛⵓⴱ ⴱⵓⵍ, ⵜⵉⵏ ⵓⵃⴼⴰⴹ ⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⵡⵉⵎⵜ, ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⴷⵢⴰⵡⵉⵜ ⴳ ⵓⵡⵜⵓⵓⴷ ⴳ 500 ⵜⴳⵡⴰ ⵢⴰⵎⴰⵥⵉⵖⵏ,......

ⴰⴱⴱⴰⵍ ⵜⴰⵜⵍⵓ ⵏⵣⴰⵢⵣⴰ ⵢⴻⴷⴷⵙⵄⴻⵏ ⴱⵡⴰⴷ ⵄⵍⴰ ⵍⴻⵣⴽⴰⵢ ⴰⵙⵙⵏⴰⵏⴼⵍⵉ

ⵜⵓⵓⵚ ⵙⵖⵔ "ⴰⴱⴱⴰⵍ" ⴰⵎⴰⵢ ⴰⵡⴻⵍⵍⴰⵢ ⵏⵓⵀⵢⴻⵔ ⴳ ⵣⵓⵌⴰⵏ ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ ⴰⵎⵕⵉⴽⴰⵏⵢ ⵄⵏ ⵏⵣⴰⵢⵣⴰ "ⴰⴱⴱⴰⵍ ⵉⵏⵜⵉⵍⵉⵊⵏⵙ" Apple Intelligence ⵡⴻⴳ ⵍⵓ ⵜⵙⵓⵜⵓⵔ ⵉⵙⵜⵄⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⵥⵍⴰ ⵢⴰⵖⵔⵉⵎⴻⵏ ⵏ "ⴰⵢ ⴼⵓⵏ" ⵉⵍⴰ "ⵎⴰⴽ" ⵓⵅⴰ ⵍⵣⴽⴰⵢ ⴰⵙⵏⴰⵏⴼⵍⵉ......

ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ Facebook

ⵜⴰⵢⵔⴰⵖⵜ

ⵎⵛⴰⵔⵉⵄ ⵎⴱⵜⴽⵔⴰ ⵉⵃⵜⴰⵊⵏ ⴼⵊⵊⴰ ⴰⵃⴰⵕⴰⵕⵉⵏ ⵎ...

ⵎⵛⴰⵔⵉⵄ ⵎⴱⵜⴽⵔⴰ ⵉⵃⵜⴰⵊⵏ ⴼⵊⵊⴰ ⴰⵃⴰⵕⴰⵕⵉⵏ ⵎⵎⵓⴳⴳⴰⵕ ⵎⴰⵖⴰⵕ ⵏ ⵎⴰⴷⵉⵏⴰ ⴰⵣⴽⵉ ⴱⴰⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴰⵊⵡⴰⵀⵔⵢ: ⴰⴱⵉⴹⴰ ⵙⵜⵙⵜⴰⴼⵉⴷ ⵎⵏ ⴰⵎⵍⵜⵇⴰ ⵄⴱⵔ...

ⴰⵊⵡⴰⵀⵔⵢ: ⴰⴱⵉⴹⴰ ⵙⵜⵙⵜⴰⴼⵉⴷ ⵎⵏ ⴰⵎⵍⵜⵇⴰ ⵄⴱⵔ ⵜⵇⴰⵙⵎ ⵜⵜⵉⵊⴰⵔⴱ ⵡⴰ ⵍⵎⴷⵏ ⴰⵓⴷⵏⴰ

ⵜⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵣⴻⵍ ⵓⴳⴷⵉⵎ ⵜⴰⴽⵙⵉ...

ⵜⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵣⴻⵍ ⵓⴳⴷⵉⵎ ⵜⴰⴽⵙⵉ ⴱⵉⴹ 2 ⵜⴰⴼⴻⵍ ⴱⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⴻⵕⵕⵉⵡⵜ ⵓⵔ ⴰⴼ ⵜⴰⵍⴳⴰ

ⴰⵍⴱⵉⴷⴰ .. ⴰⴼⵜⵜⴰⵃ ⴰⴷⵍⵙ ⴷⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴽⵔⴰⵔ ⴰⵎ...

ⴰⵍⴱⵉⴷⴰ .. ⴰⴼⵜⵜⴰⵃ ⴰⴷⵍⵙ ⴷⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴽⵔⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ ⴷ ⵜⵎⵎⵓⵢⵜ ⵏ ⵎⴰⵖⵎⴻⵏ ⵇⵓⵏⵙⵓⵏⵢⵓⵣ

ⵛⴻⵔⵍⴰⴽⴰ ⴱⵉⵏ ⵏⵓⵢⴰⵏ ⵓ ⵜⴰⴷⵔⵉⵜ ⵜⵉⵏⵏⴰⵖ ⵏ ...

ⵛⴻⵔⵍⴰⴽⴰ ⴱⵉⵏ ⵏⵓⵢⴰⵏ ⵓ ⵜⴰⴷⵔⵉⵜ ⵜⵉⵏⵏⴰⵖ ⵏ ⵄⵏⵢ ⴰⵏⵡⵉ ⵓⵎⴰⵖⵔⴰⴽ ⵉⵃⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵙⵙⴰ ⵜⴰⵓⵙⵙⴰ ⵜⵉⴱⵢⵉⵜ ⵉⵃⴰⴷⴰⵜ ⵏⵉⵖⵎⴰⴷⵉⵍⴻⵜ ⵏⴰⵙⵉⵙⴻⵏⵙ ⵜⵉⴷⵉⵔⵉⵏ ⵏⵉⵖⵎⴰⴷⵉⵍⴻⵜ ⵜⵍⵎⵉⵏ ⵜⵓⵙⵙⵎⵉⴷⴻⴳⵜ ⵜⴰⵙⴰⵙⴰ ⴻⵍⴽⴽⴰⵏ ⵜⵓⵜ ⴰⵔⵓⵙⴰⵢ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰ ⵜⵉⵓⵙⵙⴰⵙ ⵓⵎⴰⵖⵔⴰⴽⵜ ⵏⵉⵙⵉⴱⵉⵓⵏⵓⵜ ⴻⵏⴽⴽⴰⴷ.

ⵡⴰⴽⴰⵍⵖ ⴱⵉⵜ ⵎⴰⵍ ⵍⵇⴷⵙ ⵜⴻⵎⴰⵍ ⵎⴰⵍ ⵍⵇⴷⵙ ⴱⵉ...

ⵡⴰⴽⴰⵍⵖ ⴱⵉⵜ ⵎⴰⵍ ⵍⵇⴷⵙ ⵜⴻⵎⴰⵍ ⵎⴰⵍ ⵍⵇⴷⵙ ⴱⵉⵡⵜ ⴹⴻⵍ ⵍⵇⵣⵙ ⴱⵡⵔⴰⵇⴰⵙ ⵍⵙⴰⵙⵓⵔ ⴰⵎⴰⵍⴰ ⵍⵙⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔ ⴻⵏⵙⴳ.

ⴰⵔⴰⵙ ⵜⵓⴼⵉⵇ ⵢⴻⴷⴰⵎⴻⴰⴷ ⵏ ⵙⴱⴰⵄⴰⵢⵏ ⴱⵛⴰⵏ ⴷ ...

ⴰⵔⴰⵙ ⵜⵓⴼⵉⵇ ⵢⴻⴷⴰⵎⴻⴰⴷ ⵏ ⵙⴱⴰⵄⴰⵢⵏ ⴱⵛⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵍ ⵍⵎⵙⴰⵊⴻⴷ ⵍⵎⴻⵖⵍⴰⵢⴻⵔ

ⴰⵙⴰⵎⴰ ⵔⵎⵣⵉ ⵢⴻⴹⵔⴻⵏ ⵢⵓⵜⵟⵓⵏ ⵎⴻⵀⵔⴵⴰⵏ ⴱⴰⵍⵃ...

ⴰⵙⴰⵎⴰ ⵔⵎⵣⵉ ⵢⴻⴹⵔⴻⵏ ⵢⵓⵜⵟⵓⵏ ⵎⴻⵀⵔⴵⴰⵏ ⴱⴰⵍⵃⵉⵙⴰ ⵉⵏ ⵏⴻⵙⵅⵍⵓⵎ ⵜⴰⵙⵡⵓⵔⵜⵓ ⴱⴻⵔⵎⴻⴳⴻⵏ ⵜⴻⵏⴻⵉⵢⴰⵜ ⴻⵍⴻⵀⴰⴽ ⴱⴻⵡⴻⵢⵙⵓⵏ.